ENTREVISTA A ENRIC PUIG

1.Gairebé tots els pares i mares consideren clau el procés d’elecció d’escola dels seus fills. Però per què és tan important?

L’elecció d’escola és una decisió molt rellevant en la vida dels infants, quasi cabdal. A l’escola, hi passaran quinze anys. Uns anys decisius per créixer i fer-se grans i per formar-se com a persones, per adquirir coneixements essencials i per construir la seva personalitat i valors de manera que comencin a trobar el sentit que volen donar a la seva vida.

2. L’Escola Cristiana, tot i comptar amb més de 400 escoles de diferents congregacions, té uns elements comuns. Quins són? Els podria enumerar?Som una proposta educativa que, arrelada en una fonda tradició pedagògica i espiritual, millora cada dia i innova per assolir un més gran i millor aprenentatge de l’alumnat, cercant la màxima personalització i adaptació a cada noi i noia.

Som una escola orientadora que ajuda els alumnes en el seu procés personal d’aprenentatge; una escola catalana en llengua i continguts, oberta al multilingüisme i que assoleix bons nivells d’aprenentatge de llengües estrangeres. Incorporem la dimensió digital, que ens ofereix noves i potents eines d’aprenentatge, i que ajuda els alumnes a moure’s en aquest entorn cada cop més present en totes les esferes de la vida.

Som una escola cristiana que presenta un seguit de valors i actituds que neixen de l’Evangeli i que ofereix la possibilitat d’aprofundir-los des de la vivència i celebració, d’acord amb els interessos i les opcions familiars i dels alumnes.

3. Els pares i mares es mostren cada cop més interessats pel projecte educatiu i el caràcter propi del centre on estudiaran els seus fills. Què fa el projecte educatiu de les escoles cristianes diferent del de la resta?

Des del compromís, la qualitat i l’equitat, els valors generals propis de les diverses escoles cristianes ofereixen accents diferents, d’acord amb el caràcter propi de cada institució titular, així com distintes propostes en el seu servei educatiu i en els altres serveis i activitats complementàries.

Sense oblidar el principal valor de les escoles cristianes: la persona. Els alumnes, persones a qui s’ajuda a créixer i fer-se grans, i el professorat i personal d’administració i serveis, persones compromeses amb la missió, la visió i els valors de l’escola, ben preparats i en constant actualització i perfeccionament.

4. Coneix casos de projectes educatius de les escoles cristianes que es visualitzin en el dia a dia del centre i que fins i tot siguin perceptibles en el quefer d’alumnes i exalumnes?

  • Els programes de voluntariat.
  • La implicació en activitats i accions de servei a les persones, a la natura.
  • El compromís escolar que esdevé compromís cristià i compromís social.

5. Vostè afirma que l’educació en valors és un concepte buit si no té com a finalitat fer el bé.

Sovint es parla de valors en abstracte: l’esforç, la constància, la creativitat… certament ho són, però només si s’orienten cap a l’exercici del bé, restant al servei del creixement humà de les persones i de la millora de la societat. Altrament deixen de ser valors, obstaculitzen i, fins i tot, poden fer impossible aquest desenvolupament personal i social.

 

6. L’Escola Cristiana està implantada arreu del territori; en alguns casos, des de fa segles. Quantes escoles cristianes hi ha arreu de Catalunya i quin és el seu abast territorial?

Actualment configura el col·lectiu de l’ Escola Cristiana de Catalunya una totalitat de 401 centres, distribuïts arreu de Catalunya a 124 municipis i 36 comarques, amb presències de llarga trajectòria. La meitat de les escoles cristianes té entre 100 i 150 anys d’història; algunes d’elles poden arribar-ne a acumular 300.

7. Quants alumnes es formen actualment a l’Escola Cristiana? Quants professors, aproximadament, hi treballen?

El curs 2013-14 hi ha escolaritzats a les escoles cristianes de Catalunya un total de 256.159 alumnes, distribuïts de la següent manera en els diferents nivells educatius: 53.844 a Educació Infantil de primer i segon cicle; 100.535 a Educació Primària; 71.964 a Educació Secundària Obligatòria; 19.047 a Batxillerat i 10.769 en Ensenyaments Professionals i PQI. Aquests alumnes són atesos per més de 19.000 professors i quasi 3.800 persones d’administració i serveis.

8. Quin pes té l’escola concertada cristiana ja no només dins l’oferta educativa general, sinó dins la concertada en particular?

L’escola cristiana concertada aplega un 66% de l’alumnat escolaritzat en centres concertats a Catalunya. És el col·lectiu més nombrós de l’escola concertada.

9. En un marc de llibertat d’elecció, per què creu que els pares i mares haurien d’optar per l’Escola Cristiana?

En una escola cristiana, les famílies trobaran una proposta educativa de qualitat que, fonamentada en l’evangeli de Jesús i en un clima de llibertat, proposa un horitzó de sentit per a la persona i acompanya en un camí de creixement integral per a tothom. Es tracta, doncs, d’un bon projecte formatiu, actualitzat pel que fa a les noves tecnologies, el multilingüisme i amb un component humanista que neix de l’Evangeli.

Enllaços relacionats:

#TriaEscolaCristiana

Trieu una escola on ploguin les llengües! Quan els nostres fills arriben al món volem el millor per a ells, en aquell moment i també pensant en el futur. D’acord amb els nostres ideals -o [...]

Que formi en valors

ENTREVISTA A FRANCESC TORRALBA Francesc Torralba és un dels pensadors catalans més reconeguts i respectats. Llicenciat en Teologia i Filosofia, és professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i autor de nombrosos llibres. Col·laborador [...]

Amb un ús intel.ligent de les TIC

Molt sovint les TIC són enteses únicament i exclusiva com a eines de treball o instruments d’oci. Aquesta visió tant reduccionista de veure les TIC com a simples aparells no deixa marge a entendre [...]

On “ploguin” les llengües!

Trieu una escola on plouen les llengües! Quan els nostres fills arriben al món volem el millor per a ells, en aquell moment i també pensant en el futur. D’acord amb els nostres ideals -o [...]